ru

Про систему

І. Відомості, що підтверджують внесення платіжної системи до Реєстру

Платіжною органiзацiєю МПС «ГлобалМані» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГлобалМанi» – юридична особа, що створена вiдповiдно до законодавства України, є небанківською фінансовою установою (Свідоцтво про реєстрацію ФК № 239, реєстраційний № 13102417 від 12.11.2009 р.) та здійснює діяльність на підставі Дозволів Національного банку України № 5 від 14.09.2010р. і № 5/1 від 27.05.2011р. (відкликано), № 5/2 від 08.09.2011р., № 5/3 від 02.04.2013р., № 5/4 від 29.07.2013р., № 5/5 від 23.06.2016р., № 5/6 від 23.09.2016р., № 5/7 від 31.07.2017р. згідно чинного законодавства України.

II. Опис організаційної структури платіжної системи

Структура платіжної системи Органiзацiйна структура МПС:

Платiжна органiзацiя, зi своїми структурними пiдроздiлами:

 • процесінговим центром МПС;
 • кліринговим центром МПС;
 • центром технічної підтримки;
 • іншими структурними підрозділами, що забезпечують виконання Платіжною організацією своїх функцій.

  Учасники Платіжної системи «ГлобалМані», а саме:

 • Банки, що мають банківську ліцензію Національного банку України, небанківські фінансові установи, що внесені до відповідного державного реєстру фінансових установ та мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунку, а також Національний оператор поштового зв’язку, які уклали договір з Платіжною організацією про участь в МПС, відомості про що внесено Національним банком України до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Небанківські фінансові установи та Національний оператор поштового зв’язку (резиденти) мають право здійснювати переказ у іноземній валюті виключно за умови отримання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Банки, небанківські фінансові установи та інші юридичні особи (нерезиденти), що отримали ліцензію, дозвіл тощо, виданий відповідно до законодавства країни, в якій вони зареєстровані, на підставі якого вони мають право здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів, і уклали договір з Платіжною організацією про участь в МПС, відомості про що внесено Національним банком України до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

  Оператори послуг платіжної інфраструктури

  – клірингова установа, процесингова установа та інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг в МПС або здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів, відомості про яких внесені Національним банком України до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

  Розрахунковий банк

 • уповноважений Платіжною організацією банк, що відкриває рахунки Учасникам МПС та бере участь у проведенні взаєморозрахунків між ними

  Користувачі (Клієнти) МПС, а саме:

  Платники – фізичні особи;

  Отримувачі – фізичні та/або юридичні особи.

ІІІ) Склад керівних органів платіжної організації платіжної системи; обов’язки

Вищим керiвним органом TOB «ГЛОБАЛМАНI» як Платiжної органiзацiї МПС є Загальнi збори учасників Товариства.

Виконавчим органом Платіжної організації МПС є Генеральний директор.

Виконуючим обов’язки Генерального директор ТОВ «ГлобалМані» є Забарний Денис Олександрович.

IV)Умови участі в платіжній системі

Порядок оформлення участі юридичних осiб у МПС «ГлобалМані» (далі – МПС) встановлюється на основi даних Правил та у вiдповiдностi до законодавства України.

Учасником МПС може бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку України, небанківська фінансова установа, що внесена до відповідного державного реєстру фінансових установ та має ліцензію Національного банку України на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків, Національний оператор поштового зв’язку (Учасник МПС – резидент), або інша юридична особа – нерезидент, яка має документ, виданий відповідно до законодавства країни реєстрації такої юридичної особи, на підставі якого така особа має право здійснювати діяльність в сфері міжнародних переказів коштів (Учасник МПС - нерезидент) (надалі – потенційний Учасник МПС), що відповідає наступним вимогам:

1 наявність необхідних чинних дозвільних документів (ліцензій, дозволів, тощо), що надають право на проведення діяльності з переказу коштів у відповідності до вимог законодавства держави реєстрації потенційного Учасника МПС. Небанківські фінансові установи та Національний оператор поштового зв’язку (резиденти) мають право здійснювати переказ у іноземній валюті виключно за умови отримання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій відповідно до вимог чинного законодавства України;

2 строк діяльності потенційного Учасника МПС у сфері надання послуг з переказу коштів складає не менше 3 (трьох) календарних місяців;

3 наявність операційних потужностей у обсязі достатньому для забезпечення переказу коштів з використанням МПС на безперебійній основі, що визначається Платіжною організацією МПС на підставі наданих потенційним Учасником МПС показників згідно окремого запиту Платіжної організації МПС (за необхідності)

4 наявність фінансових ресурсів у обсязі достатньому для забезпечення належного та своєчасного виконання грошових зобов’язань з переказу коштів з використанням МПС, що визначається Платіжною організацією МПС на підставі даних фінансової звітності наданих потенційним Учасником МПС;

5 забезпечення потенційним Учасником МПС заходів направлених на виконання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів, що визначається Платіжною організацією МПС на підставі наданих потенційним Учасником МПС внутрішніх документів та/або інших документів, письмових гарантій, тощо;

6 виконання потенційним Учасником МПС вимог з захисту інформації щодо переказу відповідно до вимог чинного законодавства України, що визначається Платіжною організацією МПС на підставі наданих потенційним Учасником МПС внутрішніх документів та/або інших документів, письмових гарантій, тощо.

При цьому, захист інформації забезпечується Учасниками МПС шляхом обов’язкового впровадження та використання відповідної системи захисту, яка повинна забезпечувати:

 • цілісність інформації, що передається в МПС, та компонентів МПС;
 • конфіденційність інформації під час її обробки, передавання та зберігання в МПС;
 • неможливість відмови Платника від факту передавання та Отримувачем від факту прийняття документа на переказ, документа за операціями із застосуванням засобів ідентифікації, документа на відкликання.

7 забезпечення постійного та безперешкодного доступу до компонентів Учасника МПС особам, які мають на це право або повноваження, визначені законодавством України, а також встановлені договором між Учасником МПС та Платіжною організацією МПС.

8 вжиття потенційним Учасником МПС заходів щодо управління ризиками, які можуть виникати у МПС: фінансовими (кредитний ризик, ризик ліквідності, загальний комерційний ризик, депозитарний ризик, інвестиційний ризик), розрахунковими, операційними, системними, правовими, що визначається Платіжною організацією МПС на підставі наданих потенційним Учасником МПС внутрішніх документів та/або інших документів, письмових гарантій;

9 забезпечення потенційним Учасником МПС створення архівів електронних документів (збереження інформації про прийняту готівку, реєстри, тощо) та контроль за їх цілісністю, захист цих документів (у тому числі криптографічний) під час їх зберігання та передавання, що визначається Платіжною організацією МПС на підставі наданих потенційним Учасником МПС внутрішніх документів та/або інших документів, письмових гарантій.

Платіжна організація МПС на постійній основі здійснює контроль за дотриманням Учасниками МПС встановлених Платіжною організацією МПС вимог щодо участі в МПС.

Засобами такого контролю є звітування Учасників МПС перед Платіжною організацією МПС про відповідність вимогам щодо участі в МПС. Форма звіту визначається Платіжною організацією МПС та доводиться до відома Учасника МПС не пізніше ніж за один календарний місяць до дати подання відповідного звіту Учасниками МПС. Відповідний звіт надається Учасником МПС на підставі окремої вимоги Платіжної організації МПС. Періодичність проведення перевірок за дотриманням Учасниками МПС встановлених Платіжною організацією МПС вимог щодо участі в МПС визначається Платіжною організацією МПС самостійно.

За необхідності Платіжна організація МПС додатково має право на постійній основі:

 • витребовувати надання Учасником МПС додаткових даних, документів та інформації необхідних для проведення аналізу на предмет відповідності вимогам щодо участі в МПС на підставі відповідного запиту Платіжної організації МПС. Запит повинен містити перелік даних та документів, необхідних для надання Учасником МПС Платіжній організації МПС, строки та порядок їх надання, інші вимоги;
 • отримувати від Учасника МПС усні та письмові пояснення з питань діяльності Учасника МПС в межах МПС;
 • проводити перевірки виконання Учасником МПС вимог щодо участі в МПС, у тому числі шляхом ініціювання представниками Платіжної організації МПС проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів Учасника МПС, шляхом виїзних перевірок представників Платіжної організації МПС до пунктів прийому або видачі переказів Учасника МПС на предмет дотримання Учасником МПС вимог щодо надання Клієнтам МПС інформації, передбаченої даними Правилами та положеннями чинного законодавства України, тощо. Перевірка Учасника МПС здійснюється Платіжною організацією МПС шляхом направлення Учаснику МПС відповідного повідомлення про перевірку. Повідомлення повинно містити перелік документів та даних необхідних для надання Учасником МПС Платіжній організації МПС, строки та порядок їх надання, а також інших заходів, що підлягають виконанню з боку Учасника МПС з метою проведення перевірки на дотримання вимог щодо участі в МПС. На підставі отриманого від Учасника МПС звіту, та за необхідності додаткових відомостей, матеріалів перевірки, інших документів та інформації, що мають відношення до предмету контролю, Платіжна організація МПС проводить аналіз відповідності Учасника МПС вимогам щодо участі в МПС, за результатом чого складає у довільній формі акт, який підлягає затвердженню керівником Платіжної організації МПС. Акт повинен містити висновки щодо відповідності чи невідповідності Учасника МПС вимогам щодо участі в МПС.

У випадку, якщо за результатом аналізу відповідності Учасника МПС вимогам щодо участі в МПС, Платіжною організацією МПС буде виявлено, що діяльність Учасника МПС не відповідає вимогам щодо участі в МПС, Платіжна організація МПС протягом 10 (десяти) календарних днів з дати затвердження відповідних висновків, повідомляє Учасника МПС про виявленні недоліки, строки та порядок їх усунення.

Якщо протягом встановленого Платіжною організацією МПС строку для усунення недоліків, Учасником МПС не буде приведено власну діяльність у повну відповідність вимогам щодо участі в МПС із наданням Платіжній організації МПС відповідних документальних підтверджень, Платіжна організація МПС приймає рішення щодо виключення такого Учасника МПС зі складу Учасників МПС із направленням відповідного повідомлення Учаснику МПС протягом 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття вказаного рішення. Повідомлення повинно містити дату, з якої Учасник МПС зобов’язаний припинити діяльність з використанням МПС, порядок та строки проведення остаточних розрахунків в МПС, інші істотні умови, пов’язані з виключенням Учасника МПС.

Невиконання Учасником МПС вимог Платіжної організації МПС при здійсненні контролю за відповідністю вимогам щодо участі в МПС, зокрема, вимог, передбачених даними Правилами в частині надання Учасником МПС документів, інформації, пояснень, щорічного звіту, а також вимог, висловлених в повідомленні про проведення перевірки щодо вчинення певних заходів Учасником МПС, тощо, є підставою для висновку Платіжної організації щодо невідповідності Учасника МПС вимогам щодо участі в МПС із прийняттям рішення щодо виключення такого Учасника МПС зі складу Учасників МПС шляхом направлення відповідного повідомлення Учаснику МПС в порядку визначеному даними Правилами.

У випадку, якщо недотримання Учасником МПС вимог щодо участі в МПС, що призводить або може призвести до виникнення ризику, що виходить за межі ризиків, установлених Платіжною організацією МПС, Платіжна організація МПС повідомляє Національний банк України та органи державної влади в межах їх компетенції про виявлення фактів недотримання Учасниками МПС встановлених вимог щодо участі в МПС.

Для вступу до МПС потенційний Учасник МПС подає Заяву про вступ до МПС.

До Заяви про вступ до МПС потенційний Учасник МПС додає належним чином засвідчені копії наступних документів (за їх наявності, а також якщо їх надання передбачено для певної юридичної особи):

Статуту юридичної особи; Виписки з Єдиного державного реєстру, або Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, або Витягу з торгового, банківського або судового реєстру (для нерезидентів);

 • Свiдоцтва про державну реєстрацiю фiнансової установи, Лiцензiї на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків, Генеральної валютної ліцензії (для небанкiвських фiнансових установ, Національного оператора поштового зв’язку);
 • Банківської ліцензії (для банків);
 • Документу, виданого відповідно до законодавства країни реєстрації потенційного Учасника МПС, на підставі якого така особа має право здійснювати діяльність в сфері міжнародних переказів коштів (для нерезидентів);
 • Документу, що підтверджує повноваження керівника юридичної особи (протокол/рішення/наказ/акт про призначення керівника/тощо);
 • Паспорту (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) та довідки про присвоєнння ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів керівника юридичної особи (підлягають засвідченню особистим підписом фізичної особи – керівника) або надання ідентифікаційних даних керівника, що містяться у зазначених документах в іншій спосіб (заповнення опитувальника, тощо);
 • Всіх форм річної фінансової звітності, складеної за національними чи міжнародними стандартами фінансової звітності за попередній рік;
 • Проміжної фінансової звітності, складеної за останній звітний період поточного року;
 • Результати аудиторської перевiрки за попереднiй рiк, для новостворених установ – за попереднiй звiтний перiод;
 • Довіреності у випадку представництва інтересів з боку юридичної особи уповноваженим представником, а також копію паспорту (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів уповноваженого представника (підлягають засвідченню особистим підписом фізичної особи – представника) або надання ідентифікаційних даних представника, що містяться у зазначених документах в іншій спосіб (заповнення опитувальника, тощо).

Платіжна організація МПС має право витребувати й додаткові документи від потенційного Учасника МПС, а останній зобов’язаний надати такі додаткові документи

Копії документів, що подаються потенційним Учасником МПС - нерезидентом, повинні бути перекладені на українську (російську) мову та належним чином легалізовані або засвідчені потенційним Учасником МПС.

Засвідчення копій документiв, здійснюється шляхом вчинення напису «Згідно оригіналу», проставлення підпису керiвника потенційного Учасника МПС із зазначенням дати засвідчення, прізвища, ім’я, по-батькові та посади особи, що здійснює засвідчення та скрiплення підпису печаткою Учасника МПС (за наявності). Якщо чинним законодавством України передбачено засвідчення копій документів у певний спосіб, зокрема у нотаріальній формі, Платіжна організація має право витребувати від потенційного Учасника МПС засвідчення копій документів у певний спосіб, а останній зобов’язаний виконати таку вимогу

Пiсля отримання Платiжною органiзацiєю від потенційного Учасника МПС Заяви про вступ до МПС разом із належним чином засвідченими документами за вищенаведеним переліком, Платiжна органiзацiя укладає з таким потенційним Учасником МПС Договiр про конфiденцiйнiсть, який визначає права й обов’язки потенційного Учасника МПС у вiдношеннi до будь-якої iнформацiї, що йому стала вiдомою, або передається Платiжною органiзацiєю на етапi пiдготовчої роботи при вступi до МПС.

Основнi обов’язки, права, функцiї, та вiдповiдальнiсть Учасника МПС i перелiк зразкiв договорiв, якi необхiдно укласти для вступу до МПС, схеми пiдключення до МПС, а також вимоги Платiжної органiзацiї до структури та змiсту визначаються даними Правилами та iншими документами Платiжної органiзацiї.

Пiсля подання повного пакету документiв, Платiжна органiзацiя розглядає поданi документи та вирiшує питання про надання юридичнiй особi статусу Учасника МПС або вiдмову в участі, про що письмово повiдомляє юридичну особу за адресою, яка вказана в заявi.

Платіжна організація МПС протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дати одержання заяви про вступ до МПС письмово повідомляє потенційного Учасника МПС про прийняте рішення щодо надання дозволу про вступ в МПС, або відмову про вступ в МПС.

Платіжна організація МПС залишає за собою право відмови потенційному Учаснику МПС про вступ в МПС без надання обґрунтувань такої відмови.

Протягом одного мiсяця з моменту надання дозволу на вступ до МПС, юридична особа виконує пiдготовчi дiї, необхiднi для виконання функцiй учасника МПС (зокрема, вiдкриває необхiднi рахунки в розрахунковому банку, тощо) та укладає з Платiжною органiзацiєю договiр про участь у МПС. У тому випадку, коли у визначений цим пунктом строк договiр про участь в МПС не буде укладено, наданий Платiжною органiзацiєю дозвiл вважається анульованим.

Платіжна організація МПС повідомляє Національний банк України про укладання договору про участь в МПС в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України.

Платіжна організація МПС повідомляє Учасника МПС про внесення Національним банком України відомостей про нього до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

Договір про участь в МПС набирає чинності з моменту внесення Національним банком України відомостей про учасника до платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

У випадку відмови Національного банку України в реєстрації учасника МПС договір про участь в МПС вважається таким, що не набрав чинності.

Перелiк договорiв Учасника МПС складається з договору про конфiденцiйнiсть та договору про участь

V) Перелік учасників платіжної системи

Учасником МПС може бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку України, небанківська фінансова установа, що внесена до відповідного державного реєстру фінансових установ та має ліцензію Національного банку України на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків, Національний оператор поштового зв’язку (Учасник МПС – резидент), або інша юридична особа – нерезидент, яка має документ, виданий відповідно до законодавства країни реєстрації такої юридичної особи, на підставі якого така особа має право здійснювати діяльність в сфері міжнародних переказів коштів (Учасник МПС - нерезидент).

Перелік Учасників МПС «ГлобалМані» наведений на офіційному інтернет сайті Національного Банку України.

VI) Порядок припинення участі та виключення учасника платіжної системи, який порушує вимоги щодо участі в платіжній системі або більше їм не відповідає.

Всi учасники МПС можуть припинити участь у МПС за власним бажанням або з причин, наведених у цьому Роздiлi.

Пiдставою для iнiцiювання припинення участі в МПС за власним бажанням є: для учасника МПС – заява (у письмовiй формi) про припинення участі в МПС, що надається в письмовiй формi Платiжнiй органiзацiї.

Платіжна організація ініціює припинення участі та виключення з МПС Учасника МПС з наступних причин:

 • прийняття Національним банком України (іншим вповноваженим органом) рішення зупинення або про відкликання (анулювання), відмову у видачі/переоформленні ліцензії Учасника МПС;
 • прийняття Національним банком України (іншим вповноваженим органом) рішення про ліквідацію Учасника МПС;
 • прийняття рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про припинення Учасника МПС - небанківської фінансової установи з виключенням з Реєстру фінансових установ;
 • прийняття вищим органом управління Учасника МПС рішення про реорганізацію або ліквідацію Учасника МПС;
 • прийняття судовим органом рішення про ліквідацію Учасника МПС або визнання банкрутом;
 • виявлення факту надання Учасником МПС недостовірної інформації під час оформлення участі в МПС;
 • виявлення невідповідності Учасника МПС вимогам щодо участі в МПС, якщо Учасник МПС в порядку визначеному даними Правилами не усунув виявлені недоліки;
 • виявлення Платіжною організацією МПС порушень Учасником МПС даних Правил або приписів чинного законодавства України якщо Учасник МПС в порядку визначеному даними Правилами не усунув виявлені недоліки;
 • інших підстав, що унеможливлюють подальше виконання Учасником МПС його функцій.

У випадку настання обставин, що унеможливлюють подальше виконання Учасником МПС його функцій, що обумовлені у тому числі, але не виключно такими обставинами як: закінчення строку дії або анулювання ліцензії, припинення Учасника МПС, виключення Учасника МПС - небанківської фінансової установи з Реєстру фінансових установ, тощо участь в МПС припиняється настанням такої обставини і не потребує укладення додаткових документів.

У випадку виявлення Платіжною організацією МПС порушень Учасником МПС вимог даних Правил або приписів чинного законодавства України, Платіжна організація МПС протягом 10 (десяти) календарних днів з дати виявлення таких порушень повідомляє Учасника МПС про виявленні порушення, строки та порядок їх усунення.

Платіжна організація має право призупинити діяльність Учасника МПС до моменту усунення Учасником МПС виявлених порушень, про що повідомляється у відповідному повідомленні про виявленні порушення.

Якщо протягом встановленого Платіжною організацією МПС строку для усунення порушень, Учасником МПС не буде приведено власну діяльність у повну відповідність до вимог Правил МПС та/або чинного законодавства України із наданням Платіжній організації відповідних документальних підтверджень, Платіжна організація приймає рішення щодо виключення такого Учасника МПС зі складу Учасників МПС із направленням відповідного повідомлення Учаснику МПС протягом 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття вказаного рішення. Повідомлення повинно містити дату, з якої Учасник МПС зобов’язаний припинити діяльність з використанням МПС, порядок та строки проведення остаточних розрахунків в МПС, інші істотні умови, пов’язані з виключенням Учасника МПС.

Припинення участі в МПС може мати місце за домовленістю Учасника МПС та Платіжної організації МПС шляхом укладення відповідної додаткової угоди до договору про участь в МПС.

Платіжна організація МПС має право припинити участь в МПС Учасника МПС в односторонньому порядку шляхом направлення відповідного повідомлення Учаснику МПС про таке припинення не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення. Повідомлення повинно містити дату, з якої Учасник МПС припиняє діяльність з використанням МПС, порядок та строки проведення остаточних розрахунків в МПС, інші істотні умови, пов’язані з припиненням участі в МПС Учасника МПС.

У випадку виходу фiнансової установи iз складу МПС по власнiй iнiцiативi, вона за 30 днiв до передбачуваної дати виходу з МПС надає в Платiжну органiзацiю заяву (у письмовiй формi).

Платiжна органiзацiя при виходi Учасників МПС iз складу МПС проводить перевiрку виконання нижче наведених умов:

 • вилучення рекламних матерiалiв;
 • юридична особа або фiзична особа-суб’єкт пiдприємницької дiяльностi повинна повiдомити своїх клiєнтiв (платникiв) про припинення Участi в МПС i про анулювання вiдповiдних договорiв за 30 днiв до передбачуваної дати виходу;
 • проведення остаточних розрахункiв з iншими Учасниками та Користувачами МПС.

Юридична особа не повинна мати заборгованостi перед Платiжною органiзацiєю та здiйснити розрахунки за ї ї витрати, пов’язанi з виходом зi структури МПС.

Якщо в результатi перевiрки встановлено, що цi вимоги не виконанi, або виконанi частково, то Платiжна органiзацiя по узгодженню з юридичною особою встановлює новий термiн для повного виконання перерахованих вище умов, по закiнченню цього термiну перевiрка виконання цих вимог поновлюється.

Якщо результати перевiрок пiдтверджують, що всi вимоги виконанi, Платiжна органiзацiя делегує уповноважених осiб до юридичної особи Учасника МПС для вилучення ключової та iншої конфiденцiйної iнформацiї МПС.

Платiжна органiзацiя протягом 1 (одного) мiсяця пiсля виключення юридичної особи iз системи розрахункiв МПС зобов’язана приймати до розгляду претензiї по спiрних трансакцiях.

Розрахунковий банк протягом трьох робочих днiв пiсля закiнчення мiсячного термiну, перераховує залишок коштiв iз рахунку юридичної особи (фiнансової установи) на її рахунок в обслуговуючому банку, вiдповiдно до Договору участі у МПС, та повiдомляє про закiнчення договiрних вiдносин. Пiсля цього Учасник МПС пiдписує з Платiжною органiзацiєю вiдповiдний договiр про припинення дiї договору про участь у МПС.

VII) Опис послуг, що надаються платіжною системою, включаючи всіх платні послуги

Переказ коштів здійснюється в національній валюті України (гривні).

Види послуг:

 • переказ готiвки вiд фiзичних осiб фiзичним особам шляхом видачі готівкових коштів;
 • переказ готiвки вiд фiзичних осiб фiзичним особам шляхом зарахування безготікових коштів на рахунок фізичної особи;
 • переказ готівки від фізичних осіб юридичним особам шляхом зарахування безготікових коштів на рахунок юридичної особи;
 • надання фінансових послуг у сфері використання електронних грошей (операції з електронними грошима «ГлобалМані») у відповідності до Правил використання електронних грошей «ГлобалМані» узгоджених Національним банком України у порядку встановленому чинним законодавством України
 • Переказ готівки від фізичної особи може бути прийнятий на користь юридичної особи, з якою будь-яким Учасником МПС укладено відповідний договір про приймання платежів, або на користь юридичної особи, банківські реквізити якої зазначаються Платником у документі на переказ готівки.

VIII) Вартість послуг, що надаються користувачам платіжної системи (розмір комісійної винагороди/плату за здійснення операції)

Тарифи (комісійна винагорода) на переказ коштів залежать від конкретного Торговця, Отримувача-юридичної особи, Агентів електронних грошей «ГлобалМані» чи Провайдера, послуги якого сплачуються. Клієнти можуть ознайомитися з тарифами на переказ коштів безпосередньо до моменту оплати.

IX) Перелік прав і обов'язків платіжної організації платіжної системи та її учасників

Платiжна органiзацiя виконує такi функцiї:

 • визначає правила роботи, вступу та виходу з платiжної системи, вносить змiни та доповнення до нормативної бази МПС, а також поширює внутрiшнi документи МПС i змiни до них;
 • здiйснює нагляд за виконанням учасниками та користувачами МПС внутрiшнiх документiв МПС;
 • визначає та забезпечує дiяльнiсть та розвиток МПС;
 • визначає принципи побудови АПК та автоматизованої бiлiнгової системи МПС, технiчнi вимоги до його компонентiв i забезпечує їх розроблення, випробування, впровадження та розвиток;
 • забезпечує генерацiю, зберiгання та поширення системної ключової iнформацiї;
 • визначає порядок проведення взаєморозрахункiв;
 • визначає перелiк основних тарифiв за надання послуг МПС, встановлює та узгоджує їх розмiри, визначає порядок розподiлу комiсiйної винагороди;
 • визначає правила органiзацiї безпеки i забезпечує нагляд за їх виконанням;
 • визначає ризики та методи управлiння ризиками;
 • визначає види обмежень, а також встановлює системнi обмеження щодо проведення операцiй з переказу готiвки;
 • визначає правила органiзацiї захисту iнформацiї в МПС i забезпечує нагляд за їх виконанням;
 • надає учасниками та користувачами МПС вiльний доступ до потрiбної їм iнформацiї, що не становить комерцiйної (банкiвської) таємницi;
 • сприяє врегулюванню конфлiктних ситуацiй та вирiшенню спiрних питань та визначає порядок вирiшення спiрних питань;
 • здiйснює адмiнiстративне керування МПС;
 • приймає рiшення щодо можливостi участi в МПС юридичних осiб i забезпечує укладання вiдповiдних договорiв та надає дозвiл на роботу у МПС;
 • приймає рiшення щодо припинення, обмеження або зупинення дiяльностi у МПС її учасника або користувача - юридичної особи;
 • представляє МПС у зовнiшнiх вiдносинах;
 • визначає маркетингову полiтику щодо розвитку МПС i забезпечує ї ї проведення;
 • здiйснює переказ коштiв (вiдповiдно до даних Правил та згiдно з Лiцензiйними умовами);
 • надає iнформацiю, необхiдну для розгляду i вирiшення спiрних питань та конфлiктних ситуацiй згiдно з умовами укладених договорiв та порядком, визначеним Платiжною органiзацiєю.

Платiжна органiзацiя має право:

 • визначати Правила вступу та роботи МПС;
 • здiйснювати контроль за виконанням учасниками та користувачами МПС договiрних зобов’язань перед Платiжною органiзацiєю;
 • припинити дiю договору щодо виконання учасником або користувачем МПС вiдповiдних функцiй у разi порушення ним умов цього договору;
 • обмежити або припинити дiяльнiсть у МПС учасника або користувача МПС у випадках, визначених Правилами;
 • установлювати перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю;
 • вимагати пiсля розгляду спорiв вiдшкодування збиткiв, що завданi учасником (користувачем) МПС Платiжнiй органiзацiї та/або iншому учаснику (користувачу) МПС;
 • встановлювати тарифи на послуги Платiжної органiзацiї.

Учасники МПС виконують такi функцiї:

 • забезпечують надiйне функцiонування та обслуговування вiдповiдних компонентiв АПК, за допомогою яких здiйснюється виконання його функцiональних обов’язкiв;
 • проводять розрахунки з учасниками та користувачами МПС згiдно з договiрними зобов’язаннями та дотриманням вимог законодавства;
 • здiйснюють якiсне обслуговування клiєнтiв згiдно з договiрними зобов’язаннями та Правилами;
 • визначають та встановлюють в межах своїх повноважень вiдповiднi комiсiйнi та обмеження (лiмiти) за операцiями, перелiк послуг та тарифи на них;
 • пiдтримують розмiр частки у гарантiйному фондi МПС;
 • забезпечують конфiденцiйнiсть iнформацiї вiдповiдно до укладених договорiв; надають консультативну допомогу користувачам МПС;
 • забезпечують розгляд i вирiшення конфлiктних ситуацiй та спiрних питань згiдно з умовами укладених договорiв та порядком, визначеним у МПС;
 • дотримуються вимог законодавства з питань запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;.
 • для належної ідентифікації Платників та/або Отримувачів помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів щодо запобігання або припинення зазначених переказів Учасники МПС повідомляють Платіжну організацію МПС та інших Учасників МПС про таких Платників та/або Отримувачів та перекази;
 • забезпечують технологічний та програмно-апаратний захист персональних даних Платників та/або Отримувачів помилкових чи неналежних переказів згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;
 • у разі видачі помилкового переказу неналежному Отримувачу, що стався з вини Учасника МПС, Учасник МПС зобов’язаний негайно після виявлення помилки здійснити видачу суми переказу Отримувачу за рахунок власних коштів;
 • за втрату суми переказу, порушення строків пересилання документів на переказ, порушення строків видачі переказу Учасник МПС несе відповідальність встановлену Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Учасник МПС – резидент), даними Правилами, а також положеннями відповідного договору про участь в МПС укладеному між Платіжною організацією МПС та Учасником МПС.

X) Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжної системи

Для з’ясування спорiв мiж Учасниками та/або користувачами МПС у наслiдок невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов’язань вiдповiдно до умов укладених договорiв, сторони для отримання необхiдної iнформацiї мають право звертатися с запитом до iнших Учасників та/або користувачів МПС, з якими вони мають договiрнi вiдносини, або до Платiжної органiзацiї в разi вiдсутностi таких договiрних вiдносин.

Платiжна органiзацiя у разi потреби має право отримати будь-яку необхiдну iнформацiю в Учасників та/або користувачів МПС.

Платiжна органiзацiя, Учасники та Користувачі МПС, якi отримали вiдповiдний запит про надання необхiдної iнформацiї, зобов’язанi розглянути цей запит протягом 10 днiв та надати вiдповiдну iнформацiю (за наявностi).

Спори, що виникають між Платіжною організацією МПС, Учасниками МПС, Користувачами МПС, або іншими зацікавленими особами (власники МПС, Розрахунковий банк, Оператори послуг платіжної інфраструктури, органи державної влади) під час прийняття Платіжною організацією МПС рішень, виконання вказаними особами фінансових операцій з переказу коштів за допомогою МПС, або з інших підстав, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

Платіжна організація МПС забезпечує розгляд будь-якої претензії з боку Учасників МПС, Користувачів МПС, або інших зацікавлених осіб та вчинення необхідних заходів щодо задоволення претензії вказаних осіб за умови її обґрунтованості.

Строк розгляду Платіжною організацією МПС претензії не може перевищувати 30 (тридцяти) робочих днів.

З метою перевірки обгрунтуваності відповідної претензії, Платіжна організація МПС має право витребувати від осіб, що мають відношення до вимог висловлених у претензії (Учасники МПС, Розрахунковий банк, Оператори послуг платіжної інфраструктури, інші особи), необхідні для прийняття рішення Платіжної організацією МПС інформацію, відомості, чи пояснення, а також проводити будь-які перевірки.

Якщо спір не вдалося вирішити шляхом переговорів, спір підлягає передачі до суду у відповідності до встановленої чинним законодавством України підсудності та підвідомчості спору. При вирішенні спору використовується матеріальне право України.

Виникнення спорiв мiж Учасниками та/або Користувачами МПС не повинно впливати на виконання належним чином iнiцiйованих операцiй переказу коштiв. У разi виникнення ризику невиконання фiнансової операцiї внаслiдок виникнення спору, Платiжна органiзацiя має право прийняти рiшення про виконання фiнансової операцiї за рахунок власних коштiв.

XI) Найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів

XII) Інформація у якості Учасника Платіжних систем

XIII) Відомості про учасників фінансової установи які володіють часткою більше 10%